วันที่เริ่มรับสมัคร : ปิดรับสมัคร (เต็มจำนวน) จำนวนที่รับสมัคร :
วันที่ปิดรับสมัคร : ปิดรับสมัคร (เต็มจำนวน) มีผู้สมัครแล้วจำนวน : มีผู้สมัครเข้าร่วมเต็มจำนวน
กำหนดจัดกิจกรรม : วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2513