วันที่เริ่มรับสมัคร : วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2513 จำนวนที่รับสมัคร :
วันที่ปิดรับสมัคร : วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2513 มีผู้สมัครแล้วจำนวน : 0
กำหนดจัดกิจกรรม : วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2513