วันที่เริ่มรับสมัคร : วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2513
วันที่ปิดรับสมัคร : วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2513 สมัครสำเร็จ จำนวน : 0   คน
กำหนดจัดกิจกรรม : วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2513